Tag: ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันสังคมประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจำนวนประชากรในวัยทำงานและวัยเด็กได้ลดลง เนื่องจากอัตราการการเกิดและการตายของประชาชนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาทางด้วยวิทยาการต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอายุที่ยืนยาว และมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีความรู้และทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพ ตลอดจนการวงแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ภาวการณ์เจริญพันธุ์และอัตราการเกิดมีแนวโน้มที่ลดลง จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากรที่วัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยองค์การสหประชาชน (UN) ได้ให้นิยามว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนเกิน 10% หรืออายุเกิน 65 ปีขึ้นไป เกิน 7% ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สูงคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ เป็นวัยบั้นปลายของชีวิต หรือหลายๆคนเรียกกันว่าไม้ใกล้ฝั่ง ดังนั้นจึงมีปัญหาของผู้สูงอายุในทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านสังคมและสาธารณสุขที่แตกต่างกับวันอื่นๆ เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลไทยและทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีความพยายามรวมถึงการรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้ทุกคนได้ตระหนัก เข้าใจ และพร้อมดูแลผู้สูงอายุให้เท่าเทียมเช่นเดียวกันกับการดูแลประชากรในกลุ่มอายุอื่นๆ             การดูแลผู้สูงอายุกลายเป็นเรื่องกังวลใจของหลายๆ คน แต่ความเป็นจริงนั้น หากดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยความรักและความเข้าใจ…